top of page
Search

שיישרף הכל בלהבה גדולה, שיישרף הכל נתחיל מהתחלה


מי קורסת בקול רעש גדול? המערכת הפיננסית הישראלית (והעולמית) הישנה של הקאבאל. ואת מי מאשימה המערכת הפיננסית הישראלית? את ממשלת ישראל, כמובן. ומה התירוץ הרשמי? הרפורמה במערכת המשפט! איזו בדיחה עלובה...
כבר הבנתם שישראל פתחה ב"מלחמה" רשמית כנגד איראן? ושכל הרעש והצלצולים סביב הפלשתינים, הפיגועים וה"הסלמה" הם לא יותר מאשר מסך עשן להסוות את "מלחמת" המזרח התיכון הכוללת? ושכל זה עומד בקרוב מאד להוביל לאחד מאירועי ההפחדה הבטחוניים הכלל-עולמיים, שיביאו עלינו את עשרת ימי ההחשכה והחשיפה הגדולה? מצוין!

לקאבאל אין לאן לברוח מפני האור של הבריאה. עכשיו האמת צפה גם מפי האתון, הלא הוא האו"ם-שמום:


האם זלנסקי סוחט באייומים את השחקן "ביידן" ותופס אותו חזק-חזק ב"וובוס"? זו בכלל לא שאלה! אנחנו יודעים את האמת מזמן!


עדיין לא מאמינים שמחירי המתכות היקרות, זהב וכסף, עומדים לעוף אל-על כמו טיל היפרסוני? קבלו מתורכיה:


905 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page