top of page
Search

טפטופי חשיפות דריפ, דרופ


כיצד הכובעים הלבנים מכינים אותנו (=דעת הקהל) באמצעות חשיפות "רכות", לקראת ה"חשיפה הגדולה" (ההארד-קור האמיתי)? הנה כך למשל: ילדים כלואים בכלובים --

גם כך: אילון מאסק מרכך את התודעה הציבורית לקראת חשיפת הקאבאל כעובדי השטן --

והנה כך הנשיא טראמפ מכין את תודעת הציבור העולמי לחשיפת ההלבנות השונות שבוצעו ע"י הקאבאל --

וכאן זו כבר פעולה מובהקת של הכובעים הלבנים "לחנך" את הציבור לעצם קיומו של הקאבאל --


מאפיה זה לא רק רציחות וסחר בסמים. זכרו שהמאפיה חלשה גם על סחר בבני אדם, בדגש על ילדים, וגם סחרה באיברים אנושיים -- הכל למען ובשם הקאבאל:והנה המשך ההכנות לאירועים "בטחוניים" כלל-עולמיים, שיביאו עלינו את ההחשכה והחשיפה הגדולה. שימו לב איך כל האירועים מואצים עכשיו בקצב מהיר ביותר --


האמת על השקורונה פורצת אל רחבי העולם כמו צונאמי אדיר-מימדים, שאף אחד לא יכול לעצור --
שווה צפייה, והפנמה --


796 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page