top of page
Search

גלולות אדומות


כך הכובעים הלבנים מנסים להעיר את אלה שעדיין ישנים על האף לקראת הניסיון של הקאבאל להפיץ פחד ואימה משקורונה # 2:
היכן הילדים של מאווי, הוואי??? לאן הם נעלמו? שואל בשביל הכובעים הלבנים...לרשעים לא תהיה תקווה/תקומה:


אופסי...האם היו ב״אתרי ההיכרויות״ הללו אח״מים, פוליטיקקים ואנשי עסקקים שפרטיהם ייחשפו בקרוב?


מדינות הבריקס יוצאות לדרך! ואף אחד לא יעצור אותן!גם את רכבת הטורבו של הנשיא טראמפ לא ניתן לעצור:


658 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page