top of page
Search

אנחנו ממשיכים לנצח


עד ה-1 במאי, 2023, עובדי השטן "חוגגים" את 'קורבן הדם לחיה'. היו זהירים ושמרו על עצמכם ועל יקיריכם, רק ליתר בטחון. ידע זה כח, ורק כך נמשיך לנצח אותם יחד:


המנוולים, המושחתים והרקובים ממשיכים להיתפס על חם, ואין להם לאן לברוח:
ה"מלחמה האזורית" (מצג של "מלחמה", כהכנה להחשכה ולחשיפה הגדולה) במזרח התיכון ממשיכה להתחמם על אש גבוהה מאד:קקרון הצרפתי מקבל "ביקורת בונה" ישר לפנים:


ה"חללית" הגדולה בעולם, של אילון מאסק, התפוצצה במהלך המראת המבחן שלה. האם הכובעים הלבנים בחנו את היכולות הצבאיות שעדיין נותרו לקאבאל?


אוהבים מכל ה-💕❤️💜💙💓 שרון & ירון

738 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page