top of page
Search

איזה יום מעפאן עבר על ה"ביידנים"


אי-אפשר להמציא דבר כזה! שימו לב לכל הכותרות הבאות, כל אחת יותר אסונית ל"ביידנים" (ולקאבאל כולו) מקודמתה. הכובעים הלבנים, כך נראה, נהנים מכל רגע:


כמה קרובה ה"מלחמה" הכוללת במזרח התיכון? הכותרות הבאות מרמזות שקרובה ברמות על-חלל. אל תופתעו אם הקיץ הזה יהיה לוהט במיוחד, בכל כך הרבה מובנים:
גם החדשות הכלכליות מרחבי תבל מבשרות את סופו הרע והמר של הקאבאל המנוול:
פסטיבל גלסטונבורי, פסטיבל כת השטן. מוזמנים להתרשם בעצמכם:805 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page